به گزارش باشگاه خبرنگاران ؛  نگاهی می اندازیم به برخی عوارض مدل های مختلف آرایش مو در خانم ها. البته در همین مقدمه باید به این نکته اشاره کنم که من با آرایش و تغییر مدل مو مخالف نیستم و در بسیاری از موارد نیز آن را برای تغییر حال و هوای روحی فرد لازم می دانم اما آنچه امروزه در جامعه با ...