ببوسیدش(زنانه)

یـآدَم بـآشــَد، وقتی آمدی رآز بـــُزرگـــی رآ به تو بگویم... این که در نبــودَت، آســـِمــان آبـــی نیـــــست ...