درباره ی آقایان(طنز)

زن خودش را خوشگل ميكند چون خوب فهميده كه چشم مرد تكامل يافته تر از عقل اوست.(دوريس ري)  هر زني از سر هر مردي زياد است. (ژان پل سارتر) مردها جنگ را دوست دارند چون بخاطر جنگ ظاهري جدي پيدا ميكنند و اين تنها چيزيست كه نميگذارد زنها بهشان بخندند.(جان رابرت فاولز) خداوند مردان را نيرومندتر آفريده است'اما نه لزوما باهوشتر.او به ...