آموزش برنامه نویسی به زبان سی شارپ (جلسه دوم)

با درود فراوان برای این جلسه مفاهیم زیر  توضیح داده خواهد شد : اپراتورهای اعمال محاسباتی اصلی شروع برنامه نوسی با سی شارپ دستورات اولیه زبان برنامه نوسی سی شارپ تبدیل نوع مقادیر تعیین نوع مقادیر ثابت همراه ما باشید! [information]  شروع جلسه دوم[/information] اپراتورهای اعمال محاسباتی اصلی با اپراتورهای چهار عمل اصلی آشنا هستید اما اپراتور باقیمانده اپراتوری است که باقیمانده تقسیم دو عدد صحیح را محاسبه میکند. برای مثال ...