آيا از خال صورت رنج مي بريد؟

از نظر موقعيت قرار گرفتن خال در پوست سه نوع خال داريم: 1- جانکشنال یا سطحی : درست در بین اپی درم و درم قرار میگیرد و همسطح پوست است. ۲- درمال یا عمقی : در عمق پوست یعنی در ناحیه درم قرار میگیرد.معمولاْ بیرنگ هستند و بصورت یک زائده هم رنگ پوست دیده میشوند و برجسته هستند. ۳- کامپاند یا مخلوط : ...