او رفتارهایی را از خود نشان می‌دهد که تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند باشان  و منزلت یک رییس جمهوری همخوانی داشته باشد و در نتیجه روز به روز هزینه‌هایی جدی...