:: مجریان برنامه های ساعت تحویل نوروز ۹۲

تلویزیون در فاصله ی دو هفته مانده به آغاز سال جدید، مجریان برنامه های ساعت تحویل سال خود را شناسایی و معرفی می کند.