توقیف روزنامه های اهانت کننده به امام

ابوشریف فرمانده عملیاتی سپاهپاسداران و نماینده ویژه رئیسجمهوری در سنندج : از دیروز صبحشهر سنندج به صورت کامل به کنترلارتش و سپاه درآمده است و پاسدارانمشغول پاکسازی شهر هستند.آیت الله قدوسی: دو نفر آمریکاییدر رابطه با حمله نظامی آمریکا به ایراندستگیر و هم اکنون در زندان به سرمی برند.آیت الله قدوسی در باره توقیفنشریات نیز اظهار داشت : تمام اینروزنامه ...