اس ام اس بی معرفتی

تو ای سمبل معرفت!کجایی ؟سلام این هم رسم توست،دوستی بی کلام ندیدم کسی ،هیچ مانند تو یک روز خوب ،یک روز بد…بی مرام - – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – - معرفت در گرانیست به هر کس ندهند پر طاووس گران است به کرکس ندهند - – – – – – ...