زندگی را اینگونه تصور میکنم

زندگی را زیبا تصور میکنم آری تصورات من با تو فرق میکند حال به آنچه می اندیشم خدای زیباست . با وجود اوست که ما اینگونه در زیر پناهگاهش یعنی آسمان زندگی میکنیم . ساعت ها میگذرند ، ما با گذر زمان یک قدم به آینده نزدیک تر میشویم . عقربه های ساعت تعداد ضربان قلبمان را نشان میدهد و ...