تنهایی

گاهی وفت ها با تمام بغض ی که در سینه دارم مجبورم آنرا به یک لبخند ساده بفروشم که دیگران بهم ترحم نکنند ، اما درد تنهایی هایم را و اشک هایم را به خاطر یک لبخند ساده نمیفروشم .. ... خیلی وقته به همه گفتم درد هایم فروشی نیست گریه هایم را به حراج نمیگذارم ...... خیلی وقته که دارم با تنهایی ...