این حمام با استفاده ازیک سیستم پیچیده مهندسی به مدت طولانی تنها  بایک                                                                                           شمع روشن می‌شده است. اما به راستی راز حمام شیخ‌بهایی چه بود؟