5 توصيه مخصوص مو فرفري ها

ساعت ها مي نشينيد و موها را صاف مي كنيد ولي در پايان كاري بي فايده مي باشد چون با يك رطوبت و يا تغيير آب و هوا موها دوباره فر مي خورند.شما مي تونيد از اين مشكل جلوگيري كنيد اگر از محصولات مراقبتي موي مناسب استفاده كنيد. شستشوي موها اول از همه، موهاتون به طور منظم نشوريد.موهاي فر نياز به رطوبت ...