تیکه دار جدید 92

با یک عالمه فاصله از خودم انتظار دارم به تو برسم ! از اول هم آرزوهایم محال بودند ... ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ قول بده اگر یک روز خیلی اتفاقی نگاهمان به هم افتاد، با هم گره اش را کور کنیم باشه!؟ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ انـقـضای خــاص بــودنـت بـه پـایـان رسـیـد... دیـگـه بـه تــو فکـر نـمـیـکـنـم گـنـاه اســت!! چـشم داشتـن بـه مال غـریـبـه ها ... ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ اگه شما لیسانس حال گیری داری... ما فوق تخصص انتقام داریم...!!!! گفتم كه در جریان ...