بر اساس گزارش مرکز آمار ایران شامل سری زمانی ماهانه سال 1391, نرخ  تورم  شهری 31.5 درصد و نرخ تورم  نقطه  به  نقطه  نیز 40.6درصد اعلام شد.