ما ایرانی ها

این مطلب فقط جنبه طنز و سرگرمی دارد پس لطفا به دل نگیرید. ۱_ هرروز صبحانه چای با نون و پنیر میخوری. ۲_ در روز حداقل ۵ بار از واژه‌های عزیزم / قربونت برم / اختیار دارین / شرمنده استفاده میکنی. ۳_ هر دومین جمله رو با ببین شروع میکنی. ۴_ اگر ساعت ۵ قرار داشته باشی ساعت ۶ از خونه بیرون میری. ۵_ بابا ...