عجیب ترین رویدادهای طبیعی جهان

رویدادهای طبیعی همواره در اطراف ما رخ می دهند و تکرار این رویدادها سبب می شود از دیدن آنها چندان حیرت نکنیم و گاه بی تفاوت از کنار آنها بگذریم، ولی گاهی دست قدرت پروردگار، مناظری ناب را به ما نشان می دهد که با دیدن آن ها با حیرتی عجیب مواجه می شویم و به قدرت الهی پی می ...