عجیب ترین وقف‌ های مردم ایران!

مخترع روبات نمازخوان، اختراعش را وقف انرژی هسته ای کرد. اما این، تنها وقف عجیب و جالب در تاریخ اوقاف ایران نیست. «باقیات الصالحات». آن ها که اموال و دارایی هایشان را وقف می کنند با همین نیت شروع کرده اند. این که وقف شان ذخیره ای معنوی باشد برای سفر آخرت. انگیزه های وقف هم متفاوت است. از خوابی شخصی ...