انتقال وجه در شبکه شتاب سه جانبه شد

بانک مرکزی اقدام به فعا ل سازی خدمت انتقال وجه سه جانبه در شبکه شتاب کرد.     از این پس دارندگان کارت های اعتباری ۲۲ بانک عضو شتاب می توانند بدون تطابق بانک صادرکننده مبدا و مقصد اقدام به انتقال وجه کنند. در حال حاضر ۲۲ بانک؛ شامل بانک های آینده، اقتصاد نوین، پاسارگاد، توسعه تعاون، توسعه صادرات، حکمت ایرانیان، دی، رسالت، رفاه ...