از شیطان بیشتر بدانید !

از شیطان بیشتر بدانید ! - اولین کسى که که قسم به دروغ خورد و گفت : من شما را نصیحت مى کنم. - اولین کسى که نماز خواند و یک رکعت آن چهار هزار سال طول کشید. - اولین کسى که که غنا و آواز خواند، همان زمانى که آدم علیه السلام از درخت نهى شده خورد. - اولین کسى که نوحه خواند ...