دختری با شلوارک در خیابان تهران

عکس از اوج بدحجابی یک دختر جوان در تهران عکسی که نشان میدهد مبارزه با بدحجابی لازم است دختری با شلوارک در خیابان