بانوی اول ایران در قرن گذشته ...!

بانوی اول ایران در قرن گذشته ...! این عکس در سال 1296 شمسی گرفته شده است. مهین السلطنه یکی از همسران مظفرالدین شاه بود.