غبار پنجره

غبار پنجره : به خودم در آینه نگاه میکنم ، چندشم میشود از غبار آینه ای که مرا اینگونه نمایش میدهد . خسته ام از این دردهای تکراری از این دنیای سرد کاش تو زندگی کسی بود که معنای زندگی کردن را می آموخت یا شاید هم به زندگی ما معنا میداد . دوست دارم آدم هایی رو که در زندگی ام نقش ...