فداکاری مادر.زلزله ی چین

" وقتی گروه نجات ، زن جوان را زیر آوار پیدا كرد او مرده بود اما كمك رسانان چینی زیر نور چراغ قوه ، چیز عجیبی دیدند....  همه خاطره های مردم چین از روز دوازدهم مه 2008 (23 اردیبهشت 87) تیره است اما آنان دیگر نمی خواهند وحشت خود در آن زمان را مرور كنند. زلزله زدگان فقط می خواهند لحظه ...