حکایت سربازی رفتن دختر خانم ها !

حکایت سربازی رفتن دختر خانم ها ! فرمانده: پس این سربازه ها ( بجای واژه سرباز برای خانمها باید بگوییم سربازه!) کجان؟ معاون: قربان همه تا صبح بیدار بودن داشتن غیبت میکردن.متفکر ساعت ۱۰ صبح همه بیدار میشوند…… سلام سارا جانقلب سلام نازنین، صبحت بخیر عزیزم صبح قشنگ تو هم بخیر سلام نرگس سلام معصومه جان ماندانا جون، وای از خواب بیدار میشی چه ناز میشی… صبحانه: وا… آقای فرمانده، عسل ...