بارداری و فعالیت جنسی

تغیراتی در روابط خود تجربه میکنند.روابط جنسی نیز ممکن است در اثر تغییرات فیزیکی و روانشناختی بارداری دستخوش تغییر شود.بطورکلی میتوان گفت حاملگی موجب تغییرات زیادی در احساسات،میل جنسی،تعداد نزدیکی و رضایت جنسی دارد. عوامل موثربر فعالیت جنسی درطول حاملگی عبارتند از: ۱- الگوهی جنسی پیش از بارداری شامل تعداد و دفعات نزدیکی،رضایت جنسی. ۲- معنی و مفهوم مسایل جنسی ازنظر زن و ...