دلیل عدد ۷ در هفت سین ایران باستان

هفت سین ایرانی , سفره ای به گستردگی تمام جهان : از گذشته های دور آریایی های ساکن فلات ایران روز اول سال ، شروع بهار را به برگزاری آئین های ویژه توام با سرور سرور شادمانی اختصاص میدادند . در ایران باستان برای هر جشن ” خوانی ” گسترده می شد .خوان نوروزی ” هفت سین ” نام دارد که میبایست ...