فیلم حمل بار به شیوه پت و مت

وقتی برای حمل بار از شیوه پت و مت استفاده شود، اتفاقات جالبی رخ خواهد داد.