بنزين آزاد 1000 و سهميه بندی 600 تومان + به زودی

دولت در بودجه سالجاری کسب درآمد 120هزار ميلياردتومان از طريق افزايش قيمت حامل هاي انرژي را پيش بيني کرده است افزود: که در صورت تصويب آن، بايد قيمت حامل هاي انرژي چند برابر گران مي شد، اما اين پيشنهاد در کميسيون تلفيق رد شد. وي تصریح کرد: شرايط فعلي کشور در زمينه اقتصاد، توليد و تورم مطلوب نيست و با گران ...