آيا تعطيلات رسمي کشور كاهش پیدا مي‌کند؟!

اين روزها طرحي توسط نمايندگان تهيه شده كه به ظاهر هدف آن حذف روزهاي قرمز در تقويم رسمي كشور است اما اصل اين موضوع موافقت و مخالفت‌هاي را در پي داشته است. ماجراي حذف تعطيلات رسمي كشور از آنجايي آغاز شد كه حدود یک سال پیش مرکز پژوهش‌هاي مجلس در آخرین ماه‌های فعالیت خود طرحی منتشر کرد که در آن پیشنهاد ...