در حالی که پشت میز کارتان نشسته اید پای راستتان را از زمین بالا ببرید و در جهت عقربه های ساعت بصورت دایره ای بچرخانید همزمان با این عمل با دست راست خود عدد ۶ را در هوا بنویسید مشاهده خواهید کرد که پایتان نیز جهت حرکت خود را تغییر می دهد !! امتحان کنید دیدید گفتم. کاری از دستتان بر نمی آید. ...