پدر یا مادر(طنز)

مامان -بله؟ -من میخوام به دنیا بیام... -باشه -مامان -بله؟ - من شیر میخوام -باشه -مامان -بله؟ -من جیش دارم -خب -مامان -بله؟ -من سوپ خرچنگ میخوام -چشم -مامان -بله؟ -من ازاون لباس خلبانیا میخوام -باشه -مامان -بله؟ -من بوس میخوام -قربونت بشم -مامان -جونم؟ -من شوکولات آناناسی میخوام -باشه -مامان -لبه؟ -من دوست میخوام -خب -مامان -بله؟ -من یه خط موبایل میخوام با گوشی سونی -چشم -مامان -بله؟ -من یه مهمونی با حال میخوام -چشم عزیزم -مامان -بله؟ -من زن میخوام -باشه عزیز دلم -مامان -بله؟ -من دیگه زن نمیخوام -اوا...باشه -مامان -بله؟ -من کوفته تبریزی میخوام -چشم -مامان -بله؟ -من بغل میخوام -بیا عزیزم -مامان -بله؟ -مامان -...جونم؟ -مامان حالت خوبه؟ -آره -مامان؟ -چی میخوای عزیزم؟ -تورو میخوام...خیلی *** *** بابا -بله؟ -من میخوام به دنیا بیام -به ...