جملات جالب پشت کامیونی !

جملات جالب پشت کامیونی ! --------------------------------------- آب رادیاتور ماشین بخور محتاج نامردان نباش! آدم دیوانه را بنگی بس است خانه پرشیشه را سنگی بس است! اتوبوس من غصه نخور، منم یه روز بزرگ میشم ! ( ژیان ) اگر از عشقت نکنم گریه و زاری به جهنم که مرا دوستم نداری ! اگه الله کند یاری چه اف باشد چه سوسماری ! اگر خواهی بمیری بی بهانه ...