علی پروین کاندیدای ریاست جمهوری شد!

به دلیل برخی گرانی های اخیر که اخیربودنش دارد 6 ماهه می شود، امسال کسی زیاد سراغ دروغ سیزده نرفت و بدنبال آن ملت هم زیاد اذیت نشدند، بر این اساس چند «دروغ سیزده» را با تاخیر خدمتتان ارائه می دهیم.