تصادف،مانع رسیدن گوشت ۳۷ سگ به مشتریان شد!

یک تصادف باعث شد تا گوشت 37 سگ به دست مشتریانی که از منبع این گوشت بی خبر بودند،نرسد. پلیس مراکش از یک تصادف با خبر شد و هنگامیکه برای بررسی محل حادثه،خودروها را نیز بازبینی کرد با جسد 37 سگ که سلاخی شده بودند و روانه تکه تکه شدن برای فروش به مشتریان از همه جا بی خبر بودند،روبرو شد. پلیس ...