7 مشاوره خوب برای از دست دادن وزن زمان محلی شما با بسیاری از در طول تعطیلات آخر هفته بیرون غذا خوردن، در تولد و یا جمع آوری از دوستان شنیده ام "صبح روز دوشنبه شروع به رژیم غذایی من دوباره امروز من رفتن را از طریق." اما چه آن را برای شروع یک رژیم غذایی؟ تلاش، شور و شوق، انگیزه و ...